O nas

Fundacja Pomocy Wykluczonym „Płomyk” została powołana w 2015 roku w Skierniewicach dla niesienia pomocy ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wykluczonym społecznie z uwagi na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 • organizowanie i finansowanie rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej osób starszych, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;
 • organizowanie i finansowanie poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób starszych, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz członków ich rodzin, ukierunkowanego m.in. na pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie oraz pomoc w zaakceptowaniu faktu niepełnosprawności;
 • organizowanie i finansowanie imprez sportowych, obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz członków ich rodzin;
 • inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób starszych i osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo ze środowiskiem, w którym przebywają;
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej i innych instytucji prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowia oraz edukacji zdrowotnej;
 • organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów i warsztatów, jak również innych form działalności oświatowej (w tym wydawniczej) oraz propagowanie i wymiana doświadczeń w zakresie objętym celem Fundacji;
 • prowadzenie działalności ukierunkowanej na zmianę istniejących norm obyczajowych i prawnych tak, by ich kształt odzwierciedlał pogląd, że osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo są ludźmi pełnowartościowymi;
 • organizowanie i finansowanie stażów, praktyk, szkoleń i wyjazdów edukacyjnych dla osób zaangażowanych w działalność Fundacji;
 • pokrywanie kosztów leczenia osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz starszych, zaopatrzenia w leki oraz sprzęt rehabilitacyjno – leczniczy;
 • uczestnictwo w przetargach i konkursach na realizacją zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyki;
 • udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia osobom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo oraz osobom starszym, ich rodzinom oraz innym osobom fizycznym, instytucjom i organizacjom pozarządowym działającym w zakresie zbieżnym z celem Fundacji – także w zakresie rozbudowy infrastruktury rehabilitacyjno – socjalnej;
 • współpracę ze środkami masowego przekazu oraz z władzami lokalnymi;
 • umożliwianie rozwoju zainteresowań artystycznych ludzi starszych oraz osobom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, a zwłaszcza wspieranie aktywności chorych uzdolnionych plastycznie i literacko;
 • tworzenie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, baz danych i tym podobnych, dotyczących możliwości i sposobów rehabilitacji oraz możliwości i sposobów sprawowania opieki nad ludźmi starszymi oraz osobami niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo;
 • wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę opieki psychiatrycznej w zakresie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych umysłowo;
 • wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę opieki medycznej w zakresie leczenia i rehabilitacji osób starszych;
 • pełnienie roli organu założycielskiego domów pomocy społecznej i zakładów opieki zdrowotnej;
 • stałe oddziaływanie w kierunku zmiany negatywnych wzorców społecznych i kulturowych, które sprawiają, że ludzie samotni, starsi oraz osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo traktowani są jako obywatele „drugiej kategorii”;
 • skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem – w tym przedstawicieli środowisk artystycznych, medycznych i biznesowych z kraju i zagranicy;
 • pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych z kraju i zagranicy; współpracę z osobami fizycznymi, instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celem Fundacji.