Pomoc II

Projekt „POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowany jest w partnerstwie przez Fundację Pomocy Wykluczonym „Płomyk”, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Miasto Skierniewice w osobie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”.

Projekt stanowi kontynuację projektu “POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” i prowadzi do zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie w środowisku lokalnym i rodzinnym na terenie miasta Skierniewice w okresie od 01.10.2020 r. do 31.01.2023 r. 71 miejsc świadczenia usług społecznych.

Miejsca świadczenia usług społecznych prowadzone są w formie usług opiekuńczych i wsparcia terapeutycznego w Dziennym Domu Pobytu oraz jego filii, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, fizjoterapeutycznego i pielęgniarskiego, a także w formie wsparcia towarzyszącego – wsparcia pracownika socjalnego oraz dowozu ciepłych posiłków do miejsca zamieszkania. Realizowane działania przyczynią się do zwiększenia dostępności usług społecznych dla 252 osób z Miasta Skierniewice.

W ramach Dziennego Domu Pobytu oraz jego filii wsparciem opiekuńczym i terapeutycznym objętych zostanie 48 osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie miasta Skierniewice, z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania skorzysta 80 osób, z usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych 32 osoby, z wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego minimum 60 osób, ponadto zapewnione zostanie wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego dla 100 osób niesamodzielnych oraz dowóz do miejsca zamieszkania ciepłych posiłków dla 60 osób. Dodatkowo w ramach projektu wsparciem objęte zostaną 92 osoby z otoczenia osób niesamodzielnych – opiekunowie faktyczni, których udział będzie niezbędny dla skutecznego wsparcia osób niesamodzielnych. Wsparcie dla osób z otoczenia osób niesamodzielnych – opiekunów faktycznych nastąpi poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego.

Działania nakierowane będą na świadczenie usług w warunkach domowych i środowisku naturalnym. Rozwój usług społecznych i opiekuńczych przyczyni się do powrotu na rynek pracy opiekunów osób niesamodzielnych i pozwoli na wsparcie dezinstytucjonalizacji pomocy społecznej. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu Osi Priorytetowej IX: Poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w Mieście Skierniewice.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.