Ułatwienia dostępu

O nas

Fundacja Pomocy Wykluczonym „Płomyk” została powołana w 2015 roku w Skierniewicach dla niesienia pomocy ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wykluczonym społecznie z uwagi na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

01.

Organizowanie i finansowanie rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej osób starszych, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

02.

Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą

03.

Organizowanie i finansowanie poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób starszych, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz członków ich rodzin, ukierunkowanego m.in. na pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie oraz pomoc w zaakceptowaniu faktu niepełnosprawności

04.

Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz członków ich rodzin.

05.

Inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób starszych i osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo ze środowiskiem, w którym przebywają.

06.

Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej i innych instytucji prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowia oraz edukacji zdrowotnej.

07.

Organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów i warsztatów, jak również innych form działalności oświatowej (w tym wydawniczej) oraz propagowanie i wymiana doświadczeń w zakresie objętym celem Fundacji.

08.

Prowadzenie działalności ukierunkowanej na zmianę istniejących norm obyczajowych i prawnych tak, by ich kształt odzwierciedlał pogląd, że osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo są ludźmi pełnowartościowymi.

09.

Organizowanie i finansowanie stażów, praktyk, szkoleń i wyjazdów edukacyjnych dla osób zaangażowanych w działalność Fundacji.

10.

Pokrywanie kosztów leczenia osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz starszych, zaopatrzenia w leki oraz sprzęt rehabilitacyjno – leczniczy.

11.

Uczestnictwo w przetargach i konkursach na realizacją zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyki

12.

Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia osobom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo oraz osobom starszym, ich rodzinom oraz innym osobom fizycznym, instytucjom i organizacjom pozarządowym działającym w zakresie zbieżnym z celem Fundacji – także w zakresie rozbudowy infrastruktury rehabilitacyjno – socjalnej

13.

Współpracę ze środkami masowego przekazu oraz z władzami lokalnymi;.

14.

Uczestnictwo w przetargach i konkursach na realizacją zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyki

15.

Tworzenie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, baz danych i tym podobnych, dotyczących możliwości i sposobów rehabilitacji oraz możliwości i sposobów sprawowania opieki nad ludźmi starszymi oraz osobami niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo

16.

Wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę opieki psychiatrycznej w zakresie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych umysłowo.

17.

Wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę opieki medycznej w zakresie leczenia i rehabilitacji osób starszych.

18.

Pełnienie roli organu założycielskiego domów pomocy społecznej i zakładów opieki zdrowotnej

19.

Stałe oddziaływanie w kierunku zmiany negatywnych wzorców społecznych i kulturowych, które sprawiają, że ludzie samotni, starsi oraz osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo traktowani są jako obywatele „drugiej kategorii”.

20.

Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem – w tym przedstawicieli środowisk artystycznych, medycznych i biznesowych z kraju i zagranicy.

21.

Pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych z kraju i zagranicy; współpracę z osobami fizycznymi, instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celem Fundacji.

NASZE PROJEKTY

Skierniewickie Centrum Wsparcia Środowiskowego

skierniewickie centrum wsparcia środowiskowego

Obecnie Fundacja Pomocy Wykluczonym „Płomyk” realizuje projekt Skierniewickie Centrum Wsparcia Środowiskowego, którego głównym celem projektu jest zapewnienie minimum 48 osobom niesamodzielnym lub niepełnosprawnym, w tym doświadczającym problemów w zakresie zdrowia psychicznego, zamieszkującym na terenie miasta Skierniewice dostępu do wsparcia środowiskowego świadczonego przez wykwalifikowanych wolontariuszy środowiskowych prowadzącego do wzrostu aktywności społecznej i poprawy stanu zdrowia psychicznego ich i ich rodzin oraz zwiększenie aktywności i świadomości społecznej wśród minimum 18 mieszkańców miasta Skierniewice dotyczącej pomocy osobom niesamodzielnym lub niepełnosprawnym, poprzez utworzenie na terenie miasta Skierniewice Skierniewickiego Centrum Wsparcia Środowiskowego.

Utworzone w ramach projektu Skierniewickie Centrum Wsparcia Środowiskowego będzie swego rodzaju inkubatorem aktywności społecznej, które z jednej strony prowadzić będzie proces rekrutacji kandydatów na wolontariuszy środowiskowych, zapewni im profesjonalizujące zajęcia warsztatowe, następnie zaś umożliwi kojarzenie osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych z poszczególnymi wolontariuszami środowiskowymi oraz wsparcie mentorskie i ewaluację prowadzonych działań.

Wolontaryjne wsparcie środowiskowe realizowane będzie w formie przyjaznego towarzyszenia osobom niesamodzielnym lub niepełnosprawnym w codziennym funkcjonowaniu przyczyniając się do wsparcia ich i ich rodzin w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego, np. pomoc w robieniu zakupów, pomoc w czasie wyjść do lekarza, sklepu, kościoła, punktu usługowego czy urzędu, wyjścia na spacery, wyjścia do instytucji społeczno-kulturalnych, rozmowy, itp. Aby świadczenie wsparcia w ramach wolontariatu środowiskowego w okresie trwania projektu prowadziło do zwiększenia aktywności społecznej oraz poprawy zdrowia psychicznego osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych, a także przynosiło wymierne korzyści zarówno osobom niesamodzielnym lub niepełnosprawnym, jak i wolontariuszom przewidziano cykliczne organizowanie oddolnych inicjatyw społeczno-kulturalnych tj. wyjścia do instytucji kulturalnych, wycieczki krajoznawcze, organizowanie spotkań integracyjnych, wieczorków poetyckich, recitali, spotkań z ciekawymi ludźmi, itp. Za organizację inicjatyw oddolnych inicjatyw społeczno-kulturalnych odpowiedzialni będą wolontariusze we współpracy z kadrą projektu. Kształt każdej z inicjatyw wypracowywany będzie przy aktywnym udziale osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych, które podczas świadczenia wolontariatu środowiskowego określać będą swoje potrzeby i zainteresowania.

NASZE PROJEKTY

POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach

W ostatnim czasie Fundacja Pomocy Wykluczonym „Płomyk” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Miastem Skierniewice w osobie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” realizowała również projekt „POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, którego celem było utworzenie i prowadzenie w środowisku lokalnym i rodzinnym na terenie miasta Skierniewice w okresie od 01.10.2020 r. do 31.01.2023 r. 71 miejsc świadczenia usług społecznych w formie usług opiekuńczych i wsparcia terapeutycznego w Dziennym Domu Pobytu oraz jego filii, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, fizjoterapeutycznego i pielęgniarskiego, a także w formie wsparcia towarzyszącego – wsparcia pracownika socjalnego oraz dowozu ciepłych posiłków do miejsca zamieszkania.

Centrum usług społecznych w Skierniewicach

Władze Fundacji

Dariusz Krajewski

PREZES

Agnieszka Gortat

Członek Rady Fundacji

Adam Piątowski

Członek Rady Fundacji

Tadeusz Urbański

Członek Rady Fundacji

Scroll to Top