Ułatwienia dostępu

POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach

KILKA SŁÓW WPROWADZENIA

O PROJEKCIE

Projekt „POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowany jest w partnerstwie przez Fundację Pomocy Wykluczonym „Płomyk”, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Miasto Skierniewice w osobie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”.

Projekt stanowi kontynuację projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” i prowadzi do zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie w środowisku lokalnym i rodzinnym na terenie miasta Skierniewice w okresie od 01.10.2020 r. do 31.10.2023 r. 71 miejsc świadczenia usług społecznych.

Centrum usług społecznych w Skierniewicach

Miejsca świadczenia usług społecznych prowadzone są w formie:

Usług opiekuńczych i wsparcia terapeutycznego w Dziennym Domu Pobytu oraz jego filii

Usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania

Usług asystenta osobistego
osób niepełnosprawnych

Wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego

Poradnictwa psychologicznego

Poradnictwa pedagogicznego

Poradnictwa prawnego

Poradnictwa fizjoterapeutycznego

Poradnictwa pielęgniarskiego

Wsparcia pracownika socjalnego

Dowozu ciepłych posiłków
do miejsca zamieszkania

Realizowane działania przyczynią się do zwiększenia dostępności usług społecznych
dla 252 osób z Miasta Skierniewice.

W RAMACH

Dzienniego Domu Pobytu oraz jego filii

Dodatkowo w ramach projektu wsparciem objęte zostaną 92 osoby z otoczenia osób niesamodzielnych – opiekunowie faktyczni, których udział będzie niezbędny dla skutecznego wsparcia osób niesamodzielnych. Wsparcie dla osób z otoczenia osób niesamodzielnych – opiekunów faktycznych nastąpi poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego.

Działania nakierowane będą na świadczenie usług w warunkach domowych i środowisku naturalnym. Rozwój usług społecznych i opiekuńczych przyczyni się do powrotu na rynek pracy opiekunów osób niesamodzielnych i pozwoli na wsparcie dezinstytucjonalizacji pomocy społecznej. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu Osi Priorytetowej IX: Poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w Mieście Skierniewice.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Scroll to Top